Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

FND s.r.o.
IČO: 06998984
se sídlem: Tuřanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno
zapsané u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 105568

Kontaktní údaje: 
e-mail: info@nfnd.cz
telefon:  777162524
web: www.kralikovadilnicka.cz

(dále také jako „prodávající“)

Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti FND s.r.o, IČO: 06998984, se sídlem Tuřanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno, zapsané u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 105568 upravují ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále také jako „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, skrze webové rozhraní umístěné na webové stránce dostupné na internetové adrese www.kralikovadilnicka.cz (dále také jako „internetový obchod“) uzavírá kupní smlouvu (dále také jako „kupní smlouva“). 

Obchodní podmínky se nevztahují na uzavírání kupní smlouvy mezi prodávajícím a právnickou osobou, či fyzickou osobou, která jedná s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ujednání v kupní smlouvě odchylná od obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami účinnými ke dni odeslání objednávky kupujícím a právním řádem České republiky.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Informace o výrobcích a zboží

Informace o výrobcích a zboží (dále také jako „zboží“), včetně cen jednotlivého zboží či jeho vlastností, jsou uvedeny u každého druhu zboží v na webovém rozhraní nabídky zboží obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, veškerých dalších souvisejících poplatků. Cena neobsahuje náklady za vrácení zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Informace o nákladech na vrácení zboží jsou uvedeny v katalogu zboží internetového obchodu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v katalogu internetového obchodu. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se u těchto informací nepoužije.

Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu zboží internetového obchodu je informativního charakteru. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. 

Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze navzájem kombinovat. 

Objednávka a uzavírání kupní smlouvy

Kupující souhlasí s užitím dálkových komunikačních prostředků při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.), hradí kupující samostatně. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

Objednávka zboží kupujícím probíhá následujícími způsoby:

- vyplněním objednávkového formuláře bez registrace uživatele; 

- prostřednictvím zákaznického účtu uživatele, pokud předchozí registraci v internetovém obchodě;

- zasláním objednávky na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

 

Při zadávání objednávky kupující vybere konkrétní zboží, uvede počet kusů zboží, způsob platby a některý ze způsobů doručení, případně uvede další individuální požadavky.

Objednávky odesílané prostřednictvím e-mailové adresy musí obsahovat označení konkrétního zboží, počtu kusů zboží, zvolený způsob platby z nabídky uvedené v internetovém obchodě a některý ze způsobů doručení podle nabídky uvedené v internetovém obchodě, případně uvede další individuální požadavky.

Před odesláním objednávky má kupující možnost kontrolovat, opravovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující vyplní údaje označené jako povinné a označí potvrzení toho, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

Neprodleně po obdržení objednávky prodávající kupujícímu potvrdí obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl při objednání zboží. Toto potvrzení je generováno automaticky a nepovažuje se za vyjádření souhlasu prodávajícího s uzavřením smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena po přijetí objednávky prodávajícím zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.  

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle případně kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nabídku obsahující nový návrh na uzavření kupní smlouvy. Takto pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy. V takovém případě je kupní smlouva uzavřena až potvrzením kupujícího o přijetí této nové nabídky prodávajícímu na e-mailovou adresu uvedenou v úvodu těchto obchodních podmínek. 

Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku jen do doby, dokud mu není na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující je oprávněn zrušit objednávku e-mailem na adrese prodávajícího uvedeného v úvodu těchto obchodních podmínek. 

Zákaznický účet

Kupující si může na webovém rozhraní vytvořit na základě registrace zákaznický účet, do kterého má přístup přes toto webové rozhraní. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávky zboží. Registrace kupujícího není podmínkou možnosti provedení objednávek. 

Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě veškeré údaje. Kupující je povinen údaje uvedené v zákaznickém účtu při jejich změně povinen aktualizovat. Prodávající považuje údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu i při objednávání zboží jsou za správné.

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem zvoleným kupujícím. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně všech informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu a není oprávněn umožnit zákaznického účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

Prodávající je oprávněn kupujícímu zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, že kupující svůj zákaznický účet nevyužívá po dobu delší než dva roky, či v případě, když kupující poruší své povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy, tedy včetně povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě. Dočasná nedostupnost účtu může být způsobena zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového či softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob mající vliv na dostupnost zákaznického účtu.

Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží, případně náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit některým z následujících způsobů:

- bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 115-7050240207/0100., vedený u Komerční banka a.s..;

- bezhotovostně platební kartou;

- platbou při převzetí dobírky;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay. 

 

Náklady na dodání zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím.

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

V případě bezhotovostních plateb je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. 

Prodávající je oprávněn, mimo jiné v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1, věta první, občanského zákoníku, se nepoužije.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Pokud kupující požaduje vystavení faktury ve fyzické podobě, je třeba toto uvést v objednávce.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Přeprava a dodání zboží

Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím objednávce. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního individuálního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat stav dodané zásilky, zejména neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky případně zjevné deformace zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání.

Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, případně okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

Odstoupení od smlouvy

Kupující podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

- o dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

- dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

- dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

- dodávce novin, periodik nebo časopisů,

- dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit ve lhůtě 14 dnů: 

- ode dne převzetí zboží kupujícím,

- ode dne převzetí poslední dodávky zboží kupujícím, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,

- ode dne převzetí první dodávky zboží kupujícím, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

 

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci tohoto článku.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zaslat na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající je povinen bezodkladně kupujícímu potvrdit přijetí formuláře pro odstoupení od smlouvy.

Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit zboží prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, je prodávající povinen kupujícímu vrátit bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, a to včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem, jakým bylo plněno kupujícím. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo jinak prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné, pouze použité tak, jak by zboží vypadalo po běžném vyzkoušení v kamenném obchodě, a je-li to možné, v původním obalu. 

V případě vzniku škody je prodávající oprávněn nárok na náhradu škody vzniklé na zboží jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Pokud je spolu se zbožím kupujícímu poskytnut prodávajícím dar, je darovací smlouva mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy vztahující se k příslušnému daru kupujícím, pozbývá darovací smlouva týkající se tohoto daru účinnosti. V takovém případě je kupující povinen společně se zbožím vrátit prodávajícímu také i poskytnutý dar. 

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran u práv z vadného plnění se řídí obecně závazným právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 

Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat. 

Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Dále je prodávající povinen kupujícímu vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující uplatnit e-mailem na adrese info@nfnd.cz

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat výměnu za nové zboží, opravu zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy, 

- pokud má zboží podstatnou vadu, 

- pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, 

- při větším počtu vad zboží.

 

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, a to bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou, má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 

Opakovaný výskyt odstranitelné vady (zpravidla třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo v případě většího počtu vad (zpravidla alespoň tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Není-li oprava či výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 

Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl a jako takové zboží koupil, případně vadu ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět. 

Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který bylo předmětné zboží zlevněno.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodnou-li se kupující s prodávajícím jinak. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy zakládající právo kupujícího od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího, resp. uplatnění práva z vadného plnění, prodávajícímu.

Prodávající o výsledku reklamace písemně informuje kupujícího. 

V případě oprávněné reklamace má kupující také právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Takové právo může kupující uplatnit u prodávajícího ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

Volbu způsobu vyřízení reklamace má kupující.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

Doručování

Kupující bere na vědomí, že písemnosti mohou být prodávajícím doručovány elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím na zákaznickém účtu či v příslušné objednávce. 

Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v úvodu těchto obchodních podmínek. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. 

Osobní údaje

Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. V případě, že s tímto kupující nesouhlasí, může toto oznámit prodávajícímu na e-mailovou adresu či telefonním čísle uvedenými v úvodu těchto obchodních podmínek.

Veškeré informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou považovány za důvěrné a s jako takovými s nimi bude prodávajícím tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu či telefonicky) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami. 

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu jsou uvedeny v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, dostupné na tomto odkazu.

Další práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač či jiné elektronické zařízení, ze kterého vstupuje na internetové stránky prodávajícího. Kupující může souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. To se však nevztahuje na cookies nezbytné k provozu internetových stránek či webového rozhraní či jiných cookies nezbytných k realizaci kupní smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se právní vztah řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně vzhledu a formátu internetových stránek, fotografií, videí, grafických motivů, ochranných známek, loga a veškerého dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Bez písemného souhlasu prodávajícího je zakázáno užívat, kopírovat či upravovat webové stránky či jejich obsah.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2021

Vytvořit účet

Přihlásit se

Andílek