Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Základní informace

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) je FND s.r.o., IČO: 06998984, se sídlem: Tuřanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 105568. (dále jen „správce“).

 

Kontaktní údaje správce jsou:

e-mail: info@nfnd.cz

telefon:  777162524

web: www.kralikovadilnicka.cz

Osobními údaji se podle nařízení GDPR rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

 

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje, které mu poskytnete a které získal na základě Vaší objednávky.

 

Pokud správci poskytnete osobní údaje třetí osoby (například za účelem doručení na jinou adresu apod.), je nutné tuto třetí osobu dostatečně informovat o tom, v jakém rozsahu chcete její údaje poskytnout a vyžádat si její souhlas s poskytnutím jejích osobních údajů. Současně je nutné ji seznámit s těmito podmínkami ochrany osobních údajů. 

Správce na základě Vaší objednávky zpracovává následující osobní údaje:

jméno a příjmení

e-mailová adresa

telefon

poštovní adresa

platební údaje

 

Správce zpracovává Vaše kontaktní a identifikační údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy.

Správce zpracovává automaticky při návštěvě webových stránek informace o návštěvě, jako jsou IP adresa, datum a čas vstupu na webové stránky, nastavení jazykové volby zobrazení stránky, údaje o zařízení, z jakého si webové stránky prohlížíte apod. Správce dále zpracovává chování na webových stránkách, například prohlížené zboží apod. Tyto informace správce zpracovává v anonymizované podobě, tedy sám správce není schopen přiřadit konkrétní údaje k jednotlivým návštěvníkům webových stránek.

 

Důvod a účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme z následujících zákonných důvodů:

plnění smlouvy mezi Vámi a námi (správcem), ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování přímého marketingu (zejména zasílání obchodních sdělení a newsletterů) ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v případě, ž e nedošlo k objednávce zboží nebo služby; a

oprávněný zájem na poskytování přímého marketingu správce (zejména za účelem zasílání obchodních sdělení, nabídek či newsletterů) ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:

nákup zboží a s ním související vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi (správcem). K dokončení objednávky jsou vyžadovány údaje nezbytné pro řádné vyřízení a doručení Vaší objednávky, a jejichž poskytnutí je současně nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy;

na základě poskytnutí Vašich osobních údajů je možné vytvoření uživatelského účtu, který vede ke zjednodušení a zefektivnění naší spolupráce na základě Vaší objednávky (můžeme Vás například informovat formou sms, pokud nám poskytnete Vaše telefonní číslo);

Vaše osobní údaje zpracováváme také z důvodu péče o zákazníky, zejména v případě, kdy se na nás obrátíte s nějakým dotazem či požadavkem. V některých případech Vaše osobní údaje můžeme předat třetím osobám, například při přepravě;

Osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme také za účelem marketingové činnosti a zlepšování našich služeb. Tyto činnosti provádíme na základě Vašeho souhlasu a zrušení odběru obchodních sdělení na e-mail lze odebrat v nastavení Vašeho uživatelského účtu, případně kontaktováním správce na e-mail: info@nfnd.cz nebo telefon: 777162524;

plnění zákonných povinností správce a uplatňování práv správce, například při řešení situace vzniku pohledávky na Vaší či naší straně.

U správce dochází k automatickému zpracování osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 22 GDPR. K tomuto dochází na základě Vámi uděleného souhlasu.

 

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme

Správce uchovává Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu svých a Vašich práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi Vámi a námi (správcem) a k uplatňování ze smlouvy vyplývajících nároků, tedy nejméně 10 let.

V případě udělení Vašeho souhlasu k odběru marketingových sdělení a nabídek, budou Vaše osobní údaje zpracovávány nejdéle po dobu 5 let, případně do doby odvolání Vašeho souhlasu se zasíláním těchto sdělení.

Ostatní osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu jsou uchovávány po dobu nejdéle 5 let, případně po dobu do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu správce zpracovává po dobu 5 let po zrušení účtu.

Údaje cookies jsou uloženy po dobu 7 dnů, následně jsou uchovávány pouze v anonymizované podobě za účelem statistiky.

 

Jakým subjektům Vaše osobní údaje předáváme

Správce předává Vaše osobní údaje následujícím třetím osobám:

osoby zajišťující předání zboží, tedy zejména dopravci umožňující doručení objednaného zboží na Vámi zvolenou adresu. Dopravce uchovává osobní údaje pouze za účelem doručení zboží a za účelem plnění zákonných povinností či uplatňování práv;

osoby zajišťující realizaci plateb (platební brány), správce osobní údaje o Vašich platebních kartách zpracovává pouze pokud je uložíte ve svém uživatelském účtu za účelem urychlení Vašich nákupů. V ostatních případech jsou platby zpracovávány platební bránou GoPay;

osoby zajištující služby související s online provozem e-shopu.

Správce může předávat Vaše osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů v tomto případě jsou poskytovatelé cloudových služeb…. .

 

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny

Správce zavedl vhodná a přiměřená technická a organizační opatření, aby zajistil dostatečnou úroveň zabezpečení Vašich osobních údajů a zamezil tak neoprávněnému přístupu a zneužití Vašich osobních údajů. Správce získané osobní údaje uložená na datových úložištích ukládá v zašifrované podobě.

K Vašim osobním údajům mají přístup pouze správcem pověřené osoby.

Tato ochranná opatření jsou pravidelně aktualizována.

Správce neukládá hesla Vámi uvedená za účelem přístupu do Vašeho zákaznického účtu. 

 

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů

V souladu s GDPR máte následující práva:

právo na přístup ke svým osobním údajům podle ustanovení čl. 15 GDPR. Máte právo nás požádat o zaslání přehledu Vašich námi zpracovávaných osobních údajů. Toto můžete učinit prostřednictvím svého zákaznického účtu. Případně kontaktujte správce na e-mail: info@nfnd.cz nebo telefon: 777162524. Současně máte právo na přístup k informacím o tom, jaké jsou účely a kategorie zpracování osobních údajů, doba jejich uložení; názvy třetích osob, kterým jsou osobní údaje předávány; sdělení zdroje osobních údajů, pokud tyto nebyly předány Vámi; a informaci o právu na výmaz, opravu, omezení zpracování či právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

právo opravu osobních údajů podle ustanovení čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování podle ustanovení čl. 18 GDPR. Pokud jsou námi zpracovávané osobní údaje chybné či nepřesné, můžete nás kontaktovat za účelem jejich opravy na e-mail: info@nfnd.cz nebo telefon: 777162524. Své údaje můžete také doplňovat či upravovat přímo ve svém zákaznickém účtu v sekci Nastavení účtu;

právo na výmaz osobních údajů podle ustanovení čl. 17 GDPR. Žádost výmazu Vašich osobních údajů může být zamítnuta, pokud je budeme potřebovat k uplatňování našich práv vůči Vám (například z důvodu neuhrazené pohledávky apod.). Výmaz jsme povinni provést, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; nebo odvoláte souhlas, na základe kterého byly osobní údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování; nebo vznesete námitky proti zpracování a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad zájmem správce na zpracovávání těchto osobních údajů; nebo osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně; nebo povinnost vymazat osobní údaje stanoví zvláštní předpis; nebo jedná-li se o osobní údaje osoby mladší 16 let a souhlas se zpracováním je odvolán osobou vykonávající rodičovskou zodpovědnost k dítěti;

právo na přenositelnost údajů podle ustanovení čl. 20 GDPR;

právo vznést námitku proti zpracování podle ustanovení čl. 21 GDPR, pokud na Vaší straně existují důvody týkající se konkrétní situace. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na e-mail: info@nfnd.cz nebo telefon: 777162524.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. Případně se můžete obrátit na soud. V takovém případě však velmi oceníme, pokud takovou situaci budete řešit nejdříve přímo s námi e-mailu: info@nfnd.cz nebo telefonu: 777162524.

 

Závěrečná ustanovení

S těmito zásadami ochrany osobních údajů souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím webového formuláře, čímž potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů.

Správce může podmínky zásady ochrany osobních údajů měnit. Změněnou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých webových stránkách a současně tuto novou verzi zašle na Vaši e-mailovou adresu, která Vámi byla správci poskytnuta. 

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1.1.2021.

 

 

 

 

 

 

Vytvořit účet

Přihlásit se

Andílek