Reklamační řád

Úvodní ustanovení
Tento reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“) obchodní společnosti FND s.r.o, IČO: 06998984, se sídlem Tuřanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno, zapsané u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 105568 (dále také jako „prodávající“), upravuje způsob a podmínky uplatnění práv z vadného plnění zboží zakoupeného prostřednictvím webových stránek www.kralikovadilnicka.cz, nebo e-mailem info@nfnd.cz od prodávajícího. Tento reklamační řád se použije pro případ, kdy je kupujícím osoba, která s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále také jako „kupující“).

Kontaktní údaje prodávajícího: 
e-mail: info@nfnd.cz
telefon: 777162524
web: www.kralikovadilnicka.cz

Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, 

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je povinen při převzetí zboží od prodávajícího, resp. od zvoleného přepravce, zkontrolovat úplnost a nepoškozenost obalů i samotného přebíraného zboží. V případě, že kupující zjistí porušenost či neúplnost obalu zboží, případně jiné poškození obalu či zboží, není povinen zboží převzít. 

Nad rámec zákonné záruční doby prodávající neposkytuje záruku za jakost.

Kdy nároky z vadného plnění nelze uplatnit

Za vadu se nepovažuje běžné opotřebení užíváním zboží.

U zboží, u kterého byla poskytnuta sleva z kupní ceny při jeho koupi pro určitou vadu nelze uplatňovat nároky z vadu pro vadu, pro kterou byla sleva z kupní ceny poskytnuta.

Vyplývá-li z povahy zboží, že se vlastnosti zboží v průběhu záruční doby mění, případně že lze očekávat, že zboží v záruční době zanikne či jinak výrazně změní své vlastnosti.

Nároky z vadného plnění kupujícímu také nenáleží v případě, že o vadě před její koupí věděl (např. byla-li uvedena v popisku zboží na webovém rozhraní prodávajícího).

Prodávající dále neodpovídá za vady vzniklé nesprávným užíváním, skladováním, údržbou či zásahem kupujícího; dále za vady vzniklé mechanickým poškozením zboží, neodbornou instalací, obsluhou či jiným obdobným zacházením se zbožím či zanedbáním péče o zboží; či provedením nekvalifikovaného zásahu, používání zboží v podmínkách, které neodpovídá podmínkám určených výrobcem zboží.

Za vadu zboží také nelze považovat rozdíl v odstínech barev zobrazovaných na elektronických zařízeních. Pokud zboží neodpovídá představě kupujícího, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s obchodními podmínkami dostupnými zde.

Jak postupovat při reklamaci

Práva kupujícího z vadného plnění (dále také jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

Spotřebitel má právo uplatnit u prodávajícího práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Je-li na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy jiná lhůta, skončí reklamační lhůta uplynutím této lhůty.

Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci v sídle prodávajícího. Vadné zboží je třeba zaslat na adresu prodávajícího, FND s.r.o. Tuřanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno a přiložit popis vady a údaje umožňující identifikaci kupujícího. Reklamační formulář může být předán prodávajícímu v libovolné podobě, avšak jeho zaslání spolu s reklamovaným zbožím může urychlit proces vyřízení reklamace.

Zjištěnou vadu je kupující povinen prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co byla zjištěna. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

Kupující je povinen prokázat oprávněnost reklamace, zejména doložit datum koupě zboží, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záručního listu), příp. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Pro rychlejší vyřízení reklamace může kupující kontaktovat prodávajícího telefonicky či na e-mail uvedený v hlavičce tohoto reklamačního řádu.

Kupující je povinen informovat prodávajícího o tom, jaké právo z vadného plnění uplatňuje, tedy:

doplnění toho, co chybí, pokud bylo zboží dodáno v menším množství, než které bylo ujednáno, případně pokud bylo dodáno nekompletní zboží;

slevu z kupní ceny, pokud při převzetí existovala či v záruční době vznikla vada – lze požadovat vždy;

výměna zboží nebo vadné součásti zboží lze požadovat vždy, pokud to není zjevně neúměrné povaze vady (např. pokud je možná bezprostřední oprava vady) a dále pokud se nejedná o nepodstatné porušení vady. Pokud je vadná pouze součást zboží, má kupující právo na výměnu této součásti.

bezplatnou opravu věci může kupující požadovat, pokud je možné zboží opravit. Pokud se v průběhu reklamačního procesu ukáže, že zboží nelze opravit, uvědomí o tom prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu.

právo na vrácení peněz má kupující v případech, kdy dojde k dodání vadného či nekompletního zboží, které zakládá podstatné porušení kupní smlouvy; nebo nelze odstranit vadu, pro kterou zboží není možné řádně užívat; nebo nelze zboží z předmětnou vadou vyměnit; u zboží se opakovaně vyskytuje vada i po alespoň dvou jejích opravách; nebo zboží má současně více vad (alespoň tři současně se vyskytující vady), přičemž pro každou z nich není možno zboží řádně užívat; nebo nedojde k vyřízení reklamace do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy prodávajícímu byl oznámen výskyt vady, bylo řádně uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci, tedy byly kupujícím dodány veškeré informace týkající se uplatňované reklamace.

Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do uvedené lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace si kupující zvolil. Dále písemné potvrzení obsahuje potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující si může při podstatném porušení smlouvy zvolit, zda vyžaduje dodání nového zboží, opravu zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz.  Kupující má právo na dodání nové bezvadného zboží, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy bez ohledu na charakter vady, jestliže nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

Pokud kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, pak neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou se zboží opravuje a kupující je nemůže užívat.

Pokud je reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu nákladů účelně vynaložených k uplatnění svého práva.

Pro zaslání reklamace můžete využít i tento Reklamační formulář (formát PDF) 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2021 

Vytvořit účet

Přihlásit se

Andílek